Loading...

Regulamin sklepu

Regulamin nabywania i realizacji bonów podarunkowych:

 1. Definicje: bon podarunkowy, zwany dalej bonem – bon o charakterze indywidualnym na określony zabieg/pakiet zabiegów/rytuał/określoną kwotę nabywany przez Klienta, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Gabinet- Miobio Milena Dybiec, w którym zakupiony i realizowany jest Bon.
 2. Bony upoważniają do skorzystania z usług zgodnie z obowiązującym cennikiem w miejscu jego realizacji – Miobio Milena Dybiec os. Stawki 33, lok.1.3 Ostrowiec Świętokrzyski
 3. Aby zrealizować bon Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem nazwy usługi znajdującej się na Bonie, może to zrobić dzwoniąc pod numer telefonu Gabinetu, bądź osobiście zarezerwować termin w  Gabinecie.
 4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 5. Bon można zrealizować w terminie pięciu miesięcy od momentu jego nabycia. Jest to okres jego ważności.
 6. Ze względu na indywidualny charakter bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 7. W przypadku, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Bonu, Gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
 8. W przypadku, gdy wartość usługi przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.
 9. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.
 10. Realizacja bonu nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w gabinecie Miobio
 11. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Gabinecie.
 12. Bon może być wykorzystany do zapłaty za usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 1. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia zarezerwowanej wizyty minimum 24 godziny przed zaplanowanym terminem, z Bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty, czyli w przypadku Bonu na konkretny zabieg Bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z Bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu. Nie stawienie się Obdarowanego na umówioną wizytę lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji Bonu, bez prawa żądania zwrotu uiszczonej opłaty.
 2. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji bonu, Klient lub Obdarowany zgłasza pisemnie do Miobio Milena Dybiec na adres siedziby Gabinetu lub mailowo na adres kontakt@miobio.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji Bonu lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: dane Klienta lub Obdarowanego, numer Bonu, opis sytuacji. Miobio Milena Dybiec zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 3. W przypadku, kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia Bonu, a termin ważności Bonu, jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek Klienta i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu Bonu.
 4. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje właściciel firmy Miobio- Milena Dybiec tel. 510 021 080
 5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów w sklepie internetowym miobio.pl. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptując go w całości.
 6. Ochrona danych osobowych:
 • Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).
 • Administratorem danych osobowych jest Miobio Milena Dybiec, którego dane znajdują się w zakładce „kontakt” niniejszej strony internetowej.
 • Odbiorcami  danych  osobowych  będą:  podmioty  zewnętrzne  dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Miobio Milena Dybiec z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy os. Stawki 33nr NIP 6612366190tel. 510 021 080, email kontakt@miobio.pl
 2. Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu prowadzenia niezbędnej dokumentacji do wykonywania oferowanych zabiegow, a także zakuu bonow odarunkowych, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą.
 3. Odbiorcami danych są podmioty ustawowo uprawnione do uzyskania dostępu do dokumentacji placówki na podstawie właściwych przepisów, takie jak organy sądowe lub ścigania. Administrator nie korzysta z podmiotów przetwarzających powierzone dane w zakresie obsługi podatkowo-księgowej i / lub obsługi i utrzymania systemów informatycznych.
 4. Dane osobowe klientów nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 5. Przetwarzane przez administratora dane osobowe zaliczają się do szczególnych kategorii danych osobowych, gdyż obejmują swoim zakresem dane dotyczące zdrowia klientów w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania będzie skutkowała odmową przeprowadzenia zabiegu lub zakupu bonu podarunkowego.
 7. Dane osobowe klientów będą przechowywane co do zasady przez okres 5 lat licząc od dnia, w którym dokonano ostatniej wizyty/zakupu, z zastrzeżeniem przedłużenia tego okresu w przypadku realizacji ewentualnych roszczeń lub konieczności podjęcia obrony przed roszczeniami.
 8. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie ma wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody.
 9. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania może zostać ograniczone w przypadku realizacji ewentualnych roszczeń lub konieczności podjęcia obrony przed roszczeniami.
 10. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli w ocenie tej osoby przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 11. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji